Blockchain Q&A

Achieving systematic and sensible knowledge of blockchain phenomenon isn’t simple, especially when we start and we don’t have an ambition to read numerous white papers in this field. At this stage of development of the concept (for some reasons I would avoid the word „technology” which I try to explain later) an appropriate quantity of regular courses, certification and training is still lacking on the market. Actually, the things that we have, and a person who is hungry for new knowledge will find here, are two extremes. Already mentioned, sometimes strongly hermetic white papers, written by development and general and full of clichés and simplifications information. An ambitious and novice blockchain bread eater doesn’t have an easy task in such information society. Initially, at least.

Guided by the above remark and my own experience I considered that already gained knowledge is worth sharing (at last the more enthusiasts and adopters will be, the better). Regular writing Q&A about blockchain and issues associated with it is the idea. At the same time, I would like to fill in the gap between hermetic and development and newspaper, circular and popular knowledge. In other words, passed knowledge within the present inaugurated Q&A is supposed to present the old and good approach of happy medium.

The objective of the regularly updated cycle is another challenge. Not only does it result from the limitations of human nature, which might be lazy but also from the fact that the world of blockchain is constantly changing (it is estimated that thousands of white papers on this topic appear on the net per month). Finally, last but not least, formulating questions itself, so that answers to them contribute anything to knowledge of the potentially interested, is also a challenge.

Speaking of relevant and sensible questions, this raises the issue, which question/problem of Q&A cycle we should start from. Initially, the question „what blockchain actually is” seemed to be obvious to me. However, thinking of it for the second, third and another time, I reminded, that blockchain didn’t come into being autonomously as a goal itself. It was a resultant of entirely separate project. This in turn takes us to 2008 and leads once again to ask a cliched question about the relationship between blockchain and Bitcoin. And by the way it will work out, I hope, to answer the question what blockchain is to a certain extent. Therefore, the first question, in a separate entry, will be about the relation between two big „b” phenomena of contemporary internet. The answer will be neither short nor one of those, which can be quickly found in easily available sources of information.

Finally, attention, an organizational comment. While writing about blockchain, willy-nilly quite a lot specialized terminology must be used. In Q&A cycle, there is no place and point explaining it in an extended way, at the moment of the first appearance. A plenty of them will deserve to have a separate entry. Such key concepts are intended for a discussion in future entries they will be appropriately marked and we will go back to them later.

*****

Zdobycie systematycznej i sensownej wiedzy o fenomenie blockchain, zwłaszcza gdy zaczynamy i nie mamy, jeszcze, ambicji czytania licznych white papers z tej dziedziny, nie jest proste. Na tym etapie rozwoju tego konceptu (z pewnych względów unikałbym słowa “technologia” czego powody za jakiś czas postaram się wyjaśnić) brakuje jeszcze na rynku odpowiedniej ilości regularnych kursów, certyfikacji czy szkoleń. To co mamy to właściwie osoba głodna nowej wiedzy znajdzie to dwie skrajności. Wspomniane już, czasem mocno hermetyczne white papers, pisane przez deweloperów oraz informacje obiegowe, ogólne, pełne klisz i uproszczeń. Ambitny aczkolwiek początkujący zjadacz blockchainowego chleba nie ma w takim środowisku informacyjnym łatwego zadania. Przynajmniej na początku.

Kierując się powyższym spostrzeżeniem i własnymi doświadczeniami uznałem, że wiedzą już zdobytą warto się podzielić (w końcu im więcej entuzjastów i adopterów, tym lepiej). Pomysłem na to jest regularne pisanie Q&A na temat blockchaina i kwestii z nim związanych. Jednocześnie działaniem tym chciałbym wypełnić lukę między wiedzą hermetyczną i deweloperską oraz gazetową, obiegową i popularną. Innymi słowy, wiedza przekazywana w ramach niniejszym inaugurowanego Q&A ma prezentować podejście starego i dobrego złotego środka.

Kolejnym wyzwaniem jest przy tym zamierzenie, aby cykl ten był regularnie aktualizowany. Wyzwanie wynika nie tylko z ograniczeń natury ludzkiej, która bywa leniwa, ale także z faktu, że świat blockchain stale się zmienia (szacuje się, że miesięcznie pojawia się w sieci tysiące white papers na ten temat). Wreszcie, last but not least, wyzwaniem jest samo formułowanie pytań tak, aby odpowiedzi na nie cokolwiek wnosiły do wiedzy potencjalnie zainteresowanych. Dlatego, mam nadzieję, że nie będzie zbytnią śmiałością, aby prosić ewentualnych czytelników o pomysły jakie obszary funkcjonowania blockchain mogłyby stać się częścią niniejszego Q&A.

Skoro mowa o trafnych i sensownych pytaniach, powstaje jeszcze kwestia od jakiego pytania / problemu cykl Q&A zacząć. Początkowo oczywiste wydawało mi się pytanie „czym właściwie jest blockchain”. Niemniej, myśląc o tym po raz drugi, trzeci i kolejny, przypomniałem sobie , że blockchain nie powstał autonomicznie jako cel sam w sobie. Był wypadkową zupełnie innego przedsięwzięcia. To z kolei przenosi nas w 2008 r. i każe po raz kolejny zadać wyświechtane pytanie o relację blockchain i Bitcoin. A przy okazji uda się mam nadzieję odpowiedzieć do pewnego stopnia na pytanie czym jest sam blockchain. A zatem, pierwszym pytaniem, w oddzielnym od tego wpisie, będzie to o relację dwóch wielkich “b” zjawisk współczesnego internetu. Odpowiedź nie będzie krótka ani nie będzie jedną z tych, które można szybko znaleźć w łatwo dostępnych źródłach informacji.

Na koniec uwaga uwaga organizacyjna. Pisząc o blockchain chcąc nie chcąc trzeba używać sporo specjalistycznych terminów. W cyklu będącym Q&A nie będzie jednak sensu i miejsca aby je wyjaśniać w rozbudowany sposób od razu, w momencie pierwszego pojawienia się . Wiele z nich bowiem będzie zasługiwać na odrębny wpis. Takie kluczowe pojęcia przeznaczone do omówienia w przyszłych wpisach będą więc stosownie zaznaczane i będziemy do nich szczegółowo wracać później.