Nota prawna/Polityka prywatności

Operatorem witryny internetowej www.it9.com.pl oraz administratorem danych osobowych, o których mowa poniżej jest Ernest Frankowski IT9 (dalej „IT9”) z siedzibą w Warszawie (02-999), ul. Kazachska 1/48 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1131989851, REGON 147374264. (dalej IT9 lub Operator lub Administrator).

 Dane kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz w celu realizacji praw określonych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@it9.com.pl

Niniejsza witryna internetowa ma charakter jedynie informacyjny i nie może być traktowana jak porada w żadnej konkretnej sprawie. IT9 nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Mimo tego, że IT9 stara się zamieszczać informacje i materiały dotyczące najważniejszych wydarzeń z zakresu technologii, prawa, podatków i innych dziedzin w których się specjalizuje, nie może zagwarantować że taka informacja będzie skuteczna czy wystarczająco przydatna lub dokładna.

 Ochrona prywatności

IT9 jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania przez IT9 usługi. W zakresie, w jakim IT9 przetwarza takie dane osobowe staje się z mocy prawa ich administratorem. IT9 przetwarza również dane osobowe osób, które aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla nas usługi.

IT9 przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia korespondencji lub kontaktu bezpośredniego, jeżeli dane przekazane były dobrowolnie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli pozyskane zostały przez IT9 z ogólnodostępnych źródeł podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem IT9 będzie zapewnienie sprawnej komunikacji z klientami lub pracownikami klientów,
 • wykonania usługi, w tym przypadku przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 • wysyłania alertów i innych informacji dotyczących dziedzin, w których IT9 się specjalizuje – w tym przypadku przetwarzanie będzie realizowane za zgodą adresatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje te mogą także być przesyłane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, bez wyraźnej zgody w celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zapewnienia dostępu do informacji klientów IT9, co jest prawnie uzasadnionym interesem IT9,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IT9 nie podejmuje żadnych decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

IT9 nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą lub wynika wprost ze zleconego zadania lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. IT9 nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecone zadanie. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

IT9 przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją świadczonej usługi lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

 Prawa osób, których dane IT9 przetwarza

 • prawo do informacji (realizowane między innymi przez opublikowanie niniejszej noty prawnej i polityki prywatności, a także poprzez udzielanie odpowiedzi na kierowane do IT9 pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych ),
 • prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które pozostaje bez skutku dla przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej wycofaniem
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania lub poprawiania danych,
 • prawo do usunięcia danych o ile nie będzie to naruszało obowiązujących przepisów prawa,
 • prawo do przeniesienia danych w sytuacji kiedy przetwarzane są one w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu przetwarzania w sytuacjach, w których realizowane jest ono w prawnie uzasadnionych interesach administratora,

 Dane osobowe w procesie rekrutacji

W procesie rekrutacji IT9 przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO, a w przypadku podania dodatkowych informacji wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy i ewentualnego skontaktowania się z państwem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu podjęcia przez IT9 decyzji o zatrudnieniu. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu przepisów Ustawy z 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, w celu skontaktowania się z osobą biorąca udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych osobom biorącym udział w rekrutacji przysługują następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które pozostaje bez skutku dla przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej wycofaniem.
 2. prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Cookies

Witryna przetwarza informacje zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”). W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach niniejszej witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Przeglądarki internetowe dopuszczają domyślnie przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dot. plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na niniejszej witrynie.

 Informacja dot. wniesienia skargi na przetwarzanie danych

Informujemy, że wszystkim których dane IT9 przetwarza, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.